Nakúpte ešte za 37,10  a využite dopravu zadarmo!

Produkt Cena Množstvo Suma
UZDRAVENIE – Mary Healyová
12,90 
12,90 
+
12,90  (s DPH)

Máte zľavový kupón? Kliknite sem a zadajte kód

Kupón

Sumár košíka

Medzisúčet 12,90  (s DPH)
Doprava

Možnosti dopravy budú aktualizované v pokladni.

Cena spolu 15,90  (vrátane 1,67  DPH)
Mohlo by vás zaujímať...
 • 10,90 

  Byť v prvej línii v službe, v práci, doma. Si otec. Si líder, si služobník. Si niekto, ale tvoje srdce nie je uzdravené do hĺbky. Necítiš sa ako syn Boha Otca. Vieš to, ale necítiš sa tak. Boh ale túži mať s Tebou intímny vzťah. Pozýva Ťa do svojho objatia, ktoré uzdravuje tvoje srdce. Kompletne.

  Jack Frost so svojou manželkou Trish v roku 1991 založil Siloh Place Ministries. Na základe vlastných skúseností z komplikovanej mladosti, ostrieľaného rybára a služobníka Ti prináša svedectvo a cestu ako sa z otroka môže stať Božie dieťa. Kniha Preživať Otcovo objatie nie je postavená na dohadoch. Stojí na svedectve a dokáže priniesť radosť do neúplného života človeka, ktorý sa nedokáže oceniť ani sám sebou.

  V knihe sa nájde mnoho slovenských lídrov, ale i ktokoľvek, kto sa aktívne nepodieľa na službe. My, Slováci, máme niekedy problém s docenením a celý náš život je zameraný na výkon. Na druhých pozeráme krivo, za všetko môže niekto iný a pomaly si závidíme chorobu, ako povedala jedna moja suseda. Kto iný, ak nie my začne žiť život v istote Božieho dieťaťa? Od nás závisí zmena atmosféry a Prežiť Otcovo objatie prináša túto zmenu.

  AVAILABILITY: Na sklade

 • 10,90 

  Nie je nič krajšie ako žiť svoj život s vedomím a identitou syna či dcéry Kráľa kráľov. Vydaj sa na dobrodružnú plavbu s Jackom Frostom, autorom úspešného bestselleru Prežívať Otcovo objatie, a zakús, aké je to skutočne byť Otcovým synom či dcérou.

  Jack hovorí úpne narovinu o svojej ceste k synovstvu, o svojich prešľapoch, kedy sa aj počas aktívnej služby správal ako otrok. Čítanie, ktoré ťa vtiahne, ošľahá morskou vodou a nakoniec zakotví v Otcovom objatí ako syn a dcéra. Môj osobný názor, táto kniha ma dostala, rozplakala a usvedčila v mnohom. Je skvelé, ako si Jack dokázal nastaviť zrkadlo a bez priklášení rozpráva o tom, aké je ťažké, no úžasné začať žiť ako milovaný syn.

  AVAILABILITY: Na sklade

 • 9,90 

  Je tu kniha, vďaka ktorej bude prebudenie stále reálnejšie. Sme nesmierne šťastní, že na Slovensko prichádza kniha s témou, ako sa modliť. Čakali sme na ňu s napätím, pretože aj my sme si niekoľkokrát kládli otázku, ako máme správne prosiť, ako sa máme vyrovnať so sklamním, či ako máme počúvať Boží hlas. Ak ste si otázku ”Ako sa modliť?” kládli aspoň raz v živote aj vy, táto kniha je odpoveďou.

  AVAILABILITY: Na sklade už iba 1

Casual and Fun: A Guide to the Best Booty Call Dating Sites

Are you tired of the traditional dating scene and looking for a more casual and fun way to meet new people? Look no further! In this guide, we will explore the world of booty call dating sites, where like-minded individuals come together for no-strings-attached encounters. Whether you are seeking a one-night stand or a regular casual partner, these websites offer a platform for you to connect with others who share your desires. So, buckle up and get ready to dive into the exciting world of casual dating!

Join us as we uncover the top booty call dating sites and discuss the pros and cons of each. We will delve into the features and functionality of these platforms, helping you make an informed decision about which site is best suited to your needs. From the ease of use and privacy features to the user base and success stories, we will leave no stone unturned. So, if you are ready to spice up your dating life and explore new connections without the commitment, keep reading to discover the best booty call dating sites that are sure to ignite your passion!

Exploring the World of Casual Dating: An Introduction to Booty Call Dating Sites

When it comes to finding a casual and fun hookup, online dating sites can be a game-changer. If you’re looking for a booty call without any strings attached, there are plenty of websites that cater specifically to this type of dating. These sites provide a platform for like-minded individuals who are seeking casual encounters, making it easier than ever to find someone who shares your desires.

One of the best booty call dating sites is AdultFriendFinder. With millions of active users worldwide, this site is a go-to for those looking for casual hookups. The site offers various features such as live chat rooms, video messaging, and a “Hot or Not” game to help you connect with potential partners. Another popular option is Ashley Madison, which focuses on discreet affairs and casual encounters. This site allows you to browse through profiles anonymously and offers a wide range of communication tools to make connecting with others easy and convenient.

Navigating the Online Dating Scene: How to Choose the Best Booty Call Dating Site for You

If you’re looking for a casual and fun way to meet like-minded individuals for some no-strings-attached fun, reportedly the best booty call dating sites are the perfect solution. These platforms cater specifically to those seeking casual encounters, making it easier than ever to find someone who shares your desires. Whether you’re interested in a one-night stand or an ongoing friends-with-benefits arrangement, these sites provide a safe and discreet space to connect with others who are looking for the same thing.

One of the reportedly top booty call dating sites is XMatch. With a user-friendly interface and a large user base, XMatch offers a variety of features to help you find your ideal partner for a booty call. From advanced search options to live webcam shows, this site provides all the tools you need to make a connection. Additionally, their strong privacy settings ensure your personal information is protected, giving you peace of mind as you explore your desires.

Another popular option for those seeking casual encounters is AdultFriendFinder. As one of the longest-running adult dating sites, it reportedly has a vast network of members looking for fun and excitement. With features such as chat rooms, video messaging, and an extensive search function, AdultFriendFinder allows you to connect with others who are ready to have a good time. Plus, their mobile app ensures you can stay connected on the go, making it even easier to arrange your next booty call.

Creating an Irresistible Profile: Tips and Tricks for Attracting Potential Booty Call Partners

Looking for a casual and fun encounter? Look no further than the best booty call dating sites. These platforms are designed specifically for those who are seeking no-strings-attached relationships and casual hookups. With a focus on convenience and discretion, these sites provide a safe space for individuals to explore their desires and connect with like-minded individuals.

One of the top booty call dating sites is AdultFriendFinder. With millions of members worldwide, this site offers a vast pool of potential partners to choose from. The platform features various search filters and communication tools to help you find the perfect match for your booty call needs. Whether you’re looking for a one-time encounter or an ongoing arrangement, AdultFriendFinder has you covered.

Another popular option is Ashley Madison. Known for its discreet and secure platform, Ashley Madison is ideal for those seeking extramarital affairs or casual encounters. With a strong emphasis on privacy, this site allows you to connect with individuals who share similar desires without the fear of judgment. Whether you’re single or in a committed relationship, Ashley Madison provides a safe and exciting space to explore your fantasies.

Mastering the Art of the Booty Call: Effective Communication and Etiquette in Casual Dating

If you’re looking for a casual and fun way to meet new people for some adult fun, then booty call dating sites are the way to go. These sites provide a platform for like-minded individuals to connect and arrange casual encounters without the pressure of commitment. Whether you’re single and looking for some excitement or in a relationship and seeking some extra spice, these sites cater to all needs and desires.

One of the best booty call dating sites is XMatch. This site offers a wide range of features to help you find the perfect match. With its user-friendly interface and advanced search options, you can easily filter through profiles and connect with people who share your interests and desires. XMatch also has a vibrant community with active members, ensuring that you’ll never run out of options for your next booty call.

If you prefer a more laid-back and casual approach, AdultFriendFinder is another great option. This site has a large user base and offers various communication tools to help you connect with potential partners. From chat rooms to private messaging, you’ll have plenty of opportunities to get to know someone before deciding to meet up. AdultFriendFinder also has a strong emphasis on privacy and security, so you can feel confident and comfortable while exploring your desires.

For those who are specifically interested in exploring their kinky side, FetLife is the go-to booty call dating site. This platform is dedicated to the BDSM and fetish community, providing a safe and inclusive space for people to connect and explore their fantasies. FetLife allows you to join groups, attend events, and connect with like-minded individuals who share your interests. Whether you’re a seasoned player or just starting to explore, FetLife offers a unique and exciting experience for all.

Staying Safe and Enjoying the Ride: Essential Guidelines for a Positive Booty Call Dating Experience

Looking for a casual and fun way to spice up your love life? Look no further than booty call dating sites! These platforms are designed for individuals who are interested in casual encounters and no-strings-attached relationships. Whether you’re single and looking for some excitement or in a committed relationship but seeking a little extra excitement on the side, these sites provide a safe and discreet space to connect with like-minded individuals.

When it comes to the best booty call dating sites, there are a few key factors to consider. Firstly, a large and diverse user base is essential for increasing your chances of finding compatible partners. Additionally, user-friendly interfaces and easy-to-use features make the online dating experience enjoyable and stress-free. Lastly, advanced search filters and matching algorithms allow you to narrow down your options and find exactly what you’re looking for. So, if you’re ready to explore your desires and have some fun, check out our top recommendations for booty call dating sites!

In conclusion, finding a booty call partner doesn’t have to be a daunting task. With the help of the best booty call dating sites, you can easily connect with like-minded individuals who are looking for casual and fun encounters. Whether you prefer a no-strings-attached arrangement or a friends-with-benefits situation, these platforms offer a safe and discreet space to explore your desires. Remember to be honest and clear about your intentions, and always prioritize mutual respect and consent. So, why wait? Sign up today and start enjoying the thrill of casual encounters!